พิกัดอัตราอากรขาเข้า
การค้นหาข้อมูล >> พิกัดอัตราอากรขาเข้า

รหัสพิกัด 2,4,6,8 หลัก :
คำอธิบายภาษาไทย :
Alphabetical : (ภาษาอังกฤษ)
วันที่นำเข้า :      วว/ดด/ปปปป
 

  ค้นหา
   
   
   
   
*  คำแปลภาษาอังกฤษนั้น มีไว้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ไม่รู้ภาษาไทยเท่านั้น
มิใช่เป็นการแปลความหมายของบทบัญญัติภาษาไทย
ในการใช้กฎหมายเป็นทางราชการจึงต้องถือตามบทบัญญัติภาษาไทยเท่านั้น  *