พิกัดอัตราอากรขาเข้า
การค้นหาข้อมูล >> พิกัดอัตราศุลกากร >> พิกัดอัตราอากรขาเข้า

กลับ
 
ตอนที่ 48
กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษ หรือทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
หมายเหตุ

1. เว้นแต่จะมีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่น วัตถุประสงค์ของตอนนี้ คำที่ระบุถึง "กระดาษ" 

  ให้รวมถึงกระดาษแข็ง (โดยไม่คำนึงถึงความหนาหรือน้ำหนักต่อตารางเมตร)

2. ตอนนี้ไม่คลุมถึง 

  (ก) ของในตอนที่ 30 

  (ข) แสตมปิ้งฟอยล์ ตามประเภท 32.12 

  (ค) กระดาษหอมหรือกระดาษที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยเครื่องสำอาง (ตอนที่ 33) 

  (ง) กระดาษหรือเซลลูโลสแวดดิ้ง ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยสบู่หรือสารซักฟอก 

     (ประเภท 34.01) หรือด้วยยาขัดเงา ครีมขัดเงาหรือด้วยสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน (ประเภท 34.05)

  (จ) กระดาษหรือกระดาษแข็งไวแสงตามประเภท 37.01 ถึง 37.04 

  (ฉ) กระดาษที่อาบซึมด้วยรีเอเจนต์สำหรับใช้ในการวินิจฉัยหรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ (ประเภท 38.22) 

  (ช) แผ่นพลาสติกที่เสริมระหว่างชั้นให้แข็งแรงด้วยกระดาษ หรือแผ่นกระดาษหรือกระดาษแข็ง

     ที่เคลือบหรือหุ้มด้วยพลาสติกซึ่งพลาสติกมีความหนามากกว่าครึ่งหนึ่งของความหนาทั้งหมด 

     หรือของทำด้วยวัตถุดังกล่าว นอกจากสิ่งปิดผนังตามประเภท 48.14 (ตอนที่ 39) 

  (ซ) ของตามประเภท 42.02 (เช่น ของใช้สำหรับเดินทาง) 

  (ญ) ของในตอนที่ 46 (ผลิตภัณฑ์ทำด้วยวัตถุถักสาน)

   (ด) ด้ายกระดาษ หรือของทำด้วยด้ายกระดาษ (หมวด 11)

   (ต) ของในตอนที่ 64 หรือ 65 

   (ถ) กระดาษทราย (ประเภท 68.05) หรือไมกาที่รองด้านหลังด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง 

     (ประเภท 68.14) (อย่างไรก็ตามกระดาษหรือกระดาษแข็งที่เคลือบด้วยผงไมกา

     ให้จำแนกเข้าในตอนนี้) 

   (ท) ฟอยล์โลหะที่รองด้านหลังด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง (โดยทั่วไปอยู่ในหมวด 14 หรือ หมวด 15) 

   (ธ) ของตามประเภท 92.09 

   (น) ของในตอนที่ 95 (เช่น ของเล่น ของเล่นเกม ของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา) 

   (บ) ของในตอนที่ 96 (เช่น กระดุม ผ้าอนามัย (แพ็ด) และแทมปอน แนปคิน (ไดเพอร์ส) 

      และแนปคินไลเนอร์สำหรับเด็กอ่อน)

3. ภายใต้บังคับของหมายเหตุ 7 ประเภท 48.01 ถึง 48.05 ให้รวมถึงกระดาษและกระดาษแข็ง

  ที่ผ่านการอัด รีด ทำให้ผิวมันหรือการตกแต่งโดยวิธีคล้ายกัน ทำเป็นลายน้ำเทียม 

  หรือลงพื้นด้วยสารลดการซึมน้ำ รวมทั้งกระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้งและแผ่นเยื่อ

  ของเส้นใยเซลลูโลสที่แต่งสีหรือทำเป็นลายหินอ่อนในเนื้อทั่วทั้งแผ่นโดยวิธีใดก็ตาม 

  ประเภทเหล่านี้ไม่ให้ใช้กับกระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้งหรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส

  ที่ผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น เว้นแต่ประเภท 48.03 ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

4. ในตอนนี้ คำว่า "กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์" หมายถึง กระดาษที่ไม่เคลือบชนิดที่ใช้สำหรับ

  การพิมพ์หนังสือพิมพ์ ซึ่งมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล

  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด เป็นกระดาษที่ไม่ได้ใส่สารลดการซึมน้ำ

  หรือใส่เพียงเล็กน้อย และมีความหยาบของผิวแต่ละด้านซึ่งวัดโดยวิธีปาเคอร์พรินท์เซิร์ฟ 

  (1 เมกะปาสกาล) เกิน 2.5 ไมโครเมตร (ไมครอน) และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กรัมต่อตารางเมตร 

  แต่ไม่เกิน 65 กรัมต่อตารางเมตร 

5. วัตถุประสงค์ของประเภท 48.02 คำว่า "กระดาษและกระดาษแข็งชนิดที่ใช้สำหรับเขียน 

  พิมพ์หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก" และ "บัตรเจาะและกระดาษที่ใช้ทำเทปเจาะที่ยังไม่ปรุรู" 

  หมายถึง กระดาษและกระดาษแข็งที่ทำจากเยื่อที่ฟอกแล้ว หรือทำจากเยื่อที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกล 

  หรือกรรมวิธีเคมีเชิงกลเป็นส่วนใหญ่ และต้องเข้าตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  

สำหรับกระดาษหรือกระดาษแข็งที่มีน้ำหนักไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร

(ก) มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกลตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป และ

1. มีน้ำหนักไม่เกิน 80 กรัมต่อตารางเมตร หรือ

2. ใส่สีในเนื้อทั่วทั้งแผ่น 

(ข) มีเถ้าเกินร้อยละ 8 และ

1. มีน้ำหนักไม่เกิน 80 กรัมต่อตารางเมตร หรือ

2. ใส่สีในเนื้อทั่วทั้งแผ่น 

(ค) มีเถ้าเกินร้อยละ 3 และมีความขาวสว่างตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

(ง) มีเถ้าเกินร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 8 มีความขาวสว่างน้อยกว่าร้อยละ 60 และดัชนีแรงดันทะลุ 

   เท่ากับหรือน้อยกว่า 2.5 กิโลปาสกาลตารางเมตรต่อกรัม

(จ) มีเถ้าไม่เกินร้อยละ 3 มีความขาวสว่างตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป และดัชนีแรงดันทะลุเท่ากับหรือ 

   น้อยกว่า 2.5 กิโลปาสกาลตารางเมตรต่อกรัมสำหรับกระดาษหรือกระดาษแข็งที่มีน้ำหนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร

(ก) ใส่สีในเนื้อทั่วทั้งแผ่น

(ข) มีความขาวสว่างตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป และ

1. มีความหนาไม่เกิน 225 ไมโครเมตร (ไมครอน) หรือ

2. มีความหนาเกิน 225 ไมโครเมตร (ไมครอน) แต่ไม่เกิน 508 ไมโครเมตร (ไมครอน) 

  และมีเถ้าเกินร้อยละ 3

(ค) มีความขาวสว่างน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความหนาไม่เกิน 254 ไมโครเมตร (ไมครอน) 

   และมีเถ้าเกินร้อยละ 8 

   อย่างไรก็ตามประเภท 48.02 ไม่คลุมถึงกระดาษหรือกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษกรอง (รวมถึงกระดาษทำถุงชา) หรือที่เป็นกระดาษสักหลาด 

6. ในตอนนี้ "กระดาษคราฟต์" หมายถึง กระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งมีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมี

  ที่ใช้ซัลเฟตหรือโซดาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด 

7. เว้นแต่ความในประเภทจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง 

  และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ที่มีลักษณะตามที่ระบุไว้ในประเภท 48.01 ถึง 48.11 ได้ตั้งแต่

  สองประเภทขึ้นไป ให้จำแนกเข้าประเภทที่ลำดับไว้หลังสุด

8. ประเภท 48.01 และ 48.03 ถึง 48.09 ให้ใช้เฉพาะกับกระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง 

  และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

  (ก) เป็นแถบหรือม้วน มีความกว้างเกิน 36 เซนติเมตร หรือ

  (ข) เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่มีด้านหนึ่งยาวเกิน 36 เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่ง

     ยาวเกิน 15 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก

9. วัตถุประสงค์ตามประเภท 48.14 คำว่า "กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คล้ายกัน" ให้ใช้เฉพาะกับ 

(ก) กระดาษเป็นม้วนที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตรและไม่เกิน 160 เซนติเมตร เหมาะสำหรับใช้

   ตกแต่งผนังหรือเพดาน

   (1) ทำเป็นลายเม็ด ลายดุน แต่งสีพื้นผิว พิมพ์ลวดลายหรือตกแต่งพื้นผิวด้วยวิธีอื่น 

     (ตัวอย่างเช่น ตกแต่งด้วยเส้นตัดละเอียดของสิ่งทอ) จะเคลือบหรือหุ้มด้วยพลาสติกใส

     เพื่อป้องกันด้วยหรือไม่ก็ตาม

   (2) มีพื้นผิวไม่เรียบซึ่งเกิดจากมีสะเก็ดไม้ ฟาง ฯลฯ รวมอยู่ด้วย 

   (3) เคลือบหรือหุ้มผิวหน้าด้วยพลาสติกซึ่งชั้นพลาสติกนี้ทำเป็นลายเม็ด ลายดุน แต่งสี พิมพ์ลวดลาย 

     หรือตกแต่งด้วยวิธีอื่น หรือ

   (4) หุ้มผิวหน้าด้วยวัตถุถักสาน จะยึดเข้าด้วยกันเป็นแนวขนานหรือทอ หรือไม่ก็ตาม

(ข) กระดาษแต่งขอบและกระดาษที่เป็นลวดลายซึ่งผ่านกรรมวิธีดังกล่าวข้างต้น จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม 

   เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งผนังหรือเพดาน

(ค) กระดาษปิดผนังที่เป็นม้วนหรือแผ่น ที่จัดพิมพ์แยกเป็นหลายส่วน เมื่อใช้ปิดผนังรวมกันแล้ว 

   ได้เป็นภาพฉาก ภาพแบบ หรือลวดลายทางศิลปะ 

   ผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง เหมาะสำหรับใช้ได้ทั้งเป็นวัตถุปูพื้นและวัตถุปิดผนัง 

ให้จำแนกเข้าประเภท 48.23

10. ประเภท 48.20 ไม่คลุมถึงกระดาษหรือบัตรที่เป็นแผ่น ตัดตามขนาด จะพิมพ์ ทำลายดุน 

   หรือปรุรู หรือไม่ก็ตาม

11. ประเภท 48.23 ให้ใช้รวมถึงบัตรปรุรู ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งสำหรับใช้กับเครื่องแจ็กการ์ด 

   หรือเครื่องจักรที่คล้ายกัน และกระดาษลูกไม้

12. ยกเว้นของตามประเภท 48.14 หรือ 48.21 กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง 

   และของทำด้วยสิ่งดังกล่าวที่พิมพ์ลวดลายทางศิลปะ ตัวอักษร หรือภาพ 

   ซึ่งสำคัญต่อการใช้ประโยชน์หลักของของนั้น ให้จัดเข้าในตอนที่ 49 

หมายเหตุประเภทย่อย

1. วัตถุประสงค์ของประเภทย่อย 4804.11 และ 4804.19 "คราฟต์ไลเนอร์" หมายถึง กระดาษ

และกระดาษแข็งที่ตกแต่งหรือทำให้ผิวมันด้วยเครื่องจักร ซึ่งประกอบด้วยเส้นใยไม้

ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีโดยใช้ซัลเฟตหรือโซดาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยน้ำหนัก

ของปริมาณเส้นใยทั้งหมด เป็นม้วน หนักเกิน 115 กรัมต่อตารางเมตร และมีค่าความต้านทานแรงดัน

ทะลุมุลเลนขั้นต่ำตามที่ระบุในตารางต่อไปนี้ หรือสำหรับน้ำหนักอื่นใดสามารถหาค่าความต้านทาน

แรงดันทะลุมุลเลนได้จากการประมาณค่าในช่วงหรือนอกช่วงของสมมูลเชิงเส้น             น้ำหนัก                 ค่าความต้านทานแรงดันทะลุมุลเลนขั้นต่ำ

        กรัมต่อตารางเมตร		           กิโลปาสกาล

             115		                      393

             125		                      417

             200		                      637

             300		                      824

             400		                      9612. วัตถุประสงค์ของประเภทย่อย 4804.21 และ 4804.29 "กระดาษแซคคราฟต์" หมายถึง 

กระดาษที่ตกแต่งด้วยเครื่องจักร ซึ่งประกอบด้วยเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีโดยใช้ซัลเฟต

หรือโซดาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด เป็นม้วน มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 

60 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 115 กรัมต่อตารางเมตร และเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง

ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

(ก) มีดัชนีแรงดันทะลุมุลเลนไม่น้อยกว่า 3.7 กิโลปาสกาลตารางเมตรต่อกรัม 

และมีแฟกเตอร์ความเหนียวเกินร้อยละ 4.5 ในแนวขวางเครื่อง และเกินร้อยละ 2 ในแนวขนานเครื่อง

(ข) มีค่าต่ำสุดของการฉีกขาดหรือการดึงขาดตามที่ระบุในตารางต่อไปนี้ หรือสำหรับน้ำหนักอื่นใด 

สามารถหาค่าดังกล่าวได้จากการประมาณค่าในช่วงของสมมูลเชิงเส้น***ตามตาราง***3. วัตถุประสงค์ของประเภทย่อย 4805.11 ?กระดาษฟลูติ้งกึ่งเคมี? หมายถึง กระดาษเป็นม้วน 

ซึ่งประกอบด้วยเส้นใยไม้เนื้อแข็งที่ไม่ได้ฟอกซึ่งได้จากกรรมวิธีทำเยื่อไม้เชิงกล

ร่วมกับกรรมวิธีทำเยื่อไม้เคมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด 

และมีค่าความต้านทานแรงกด ซีเอ็มที 30 (คอร์รูเกเต็ดมีเดียมเทสต์ ที่ใช้เวลาในการปรับสภาพ 30 นาที) 

เกิน 1.8 นิวตันต่อกรัมต่อตารางเมตร ที่ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 ณ อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส

4. ประเภทย่อย 4805.12 คลุมถึงกระดาษเป็นม้วนทำด้วยเยื่อฟางที่ได้จากกรรมวิธี

ทำเยื่อไม้เชิงกลร่วมกับกรรมวิธีทำเยื่อไม้เคมีเป็นส่วนใหญ่ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 130 กรัม

ต่อตารางเมตรขึ้นไป และมีค่าความต้านทานแรงกด ซีเอ็มที 30 (คอร์รูเกเต็ดมีเดียมเทสต์

ที่ใช้เวลาในการปรับสภาพ 30 นาที) เกิน 1.4 นิวตันต่อกรัมต่อตารางเมตร 

ที่ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 ณ อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส

5. ประเภทย่อย 4805.24 และ 4805.25 คลุมถึงกระดาษและกระดาษแข็งทำจากเยื่อของกระดาษ

หรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้) ทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ 

เทสต์ไลเนอร์อาจมีชั้นผิวที่เป็นกระดาษย้อมสี หรือเป็นกระดาษทำจากเยื่อที่ไม่ใช่เยื่อที่นำกลับคืน

มาใช้ได้อีก ซึ่งฟอกแล้วหรือไม่ได้ฟอก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีดัชนีแรงดันทะลุมุลเลน

ไม่น้อยกว่า 2 กิโลปาสกาลตารางเมตรต่อกรัม

6. วัตถุประสงค์ของประเภทย่อย 4805.30 ?ซัลไฟต์แรปพิงเพเพอร์? หมายถึง กระดาษ

ที่ทำให้ผิวมันด้วยเครื่องจักร ซึ่งประกอบด้วยเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมี

โดยใช้ซัลไฟต์เกินร้อยละ 40 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด 

มีปริมาณเถ้าไม่เกินร้อยละ 8 และมีดัชนีแรงดันทะลุมุลเลนไม่น้อยกว่า 1.47 กิโลปาสกาล

ตารางเมตรต่อกรัม

7. วัตถุประสงค์ของประเภทย่อย 4810.22 ?กระดาษเคลือบน้ำหนักเบา? หมายถึง กระดาษ

ที่เคลือบทั้งสองด้าน มีน้ำหนักรวมทั้งหมดไม่เกิน 72 กรัมต่อตารางเมตร 

โดยมีน้ำหนักของสิ่งที่เคลือบไม่เกิน 15 กรัมต่อตารางเมตรต่อด้าน 

และกระดาษนี้มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีทางกลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก

ของปริมาณเส้นใยทั้งหมด

 
 
ประเภท รายการ อัตราอากร
ตามราคาร้อยละ ตามสภาพ
หน่วย หน่วยละบาท
4801.00 กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น
4801.00.10 - หนักไม่เกินห้าสิบห้ากรัมต่อตารางเมตร - กิโลกรัม 0.33
4801.00.90 - อื่น ๆ 30 - -
48.02 กระดาษและกระดาษแข็ง ที่ไม่เคลือบ ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่น ทางกราฟิก บัตรเจาะและกระดาษที่ใช้ทำเทปเจาะ ที่ยังไม่ปรุรู เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม (นอกจากกระดาษตามประเภท 48.01 หรือ 48.03) กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดทำด้วยมือ
4802.10.00 - กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดทำด้วยมือ 35 - -
4802.20 - กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับ ทำกระดาษไวแสง ไวความร้อนหรือไวต่อไฟฟ้า
4802.20.10 - - เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใด ยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก 35 - -
4802.20.90 - - อื่น ๆ 35 - -
4802.40 - ที่ใช้สำหรับทำกระดาษปิดผนัง
4802.40.10 - - เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใด ยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก 35 - -
4802.40.90 - - อื่น ๆ 35 - -
- กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งไม่มีเส้นใย ที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด
4802.54 - - หนักน้อยกว่า 40 กรัมต่อตารางเมตร
- - - กระดาษที่ใช้สำหรับทำกระดาษคาร์บอน มีน้ำหนักน้อยกว่า 20 กรัมต่อตารางเมตร
4802.54.11 - - - - เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใด ยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก 30 - -
4802.54.19 - - - - อื่น ๆ 30 - -
- - - กระดาษอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับทำกระดาษคาร์บอน
4802.54.21 - - - - เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใด ยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก 30 - -
4802.54.29 - - - - อื่น ๆ 30 - -
4802.54.30 - - - กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับ ทำกระดาษเคลือบอะลูมิเนียม 30 - -
4802.54.90 - - - อื่น ๆ 30 - -
4802.55 - - หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร เป็นม้วน
4802.55.20 - - - กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซี รวมถึง ที่มีลายน้ำ ที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลาย อย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิว แบบแอนทีคเวลลัม หรือที่มีลายเป็นจุด 30 - -
- - - กระดาษที่ใช้สำหรับทำกระดาษคาร์บอน
4802.55.31 - - - - ที่มีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร 30 - -
4802.55.39 - - - - อื่น ๆ 30 - -
4802.55.40 - - - กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับ ทำกระดาษเคลือบอะลูมิเนียม 30 - -
4802.55.50 - - - กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับผลิตกระดาษ ป้องกันกาวติด (รีลีสเปเปอร์) 30 - -
4802.55.90 - - - อื่น ๆ 30 - -
4802.56 - - หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก
4802.56.20 - - - กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซี รวมถึง ที่มีลายน้ำ ที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลาย อย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิว แบบแอนทีคเวลลัม หรือที่มีลายเป็นจุด 30 - -
- - - กระดาษที่ใช้สำหรับทำกระดาษคาร์บอน
4802.56.31 - - - - ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก 30 - -
4802.56.39 - - - - อื่น ๆ 30 - -
4802.56.90 - - - อื่น ๆ 30 - -
4802.57 - - อื่น ๆ หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร
- - - กระดาษที่ใช้สำหรับทำกระดาษคาร์บอน
4802.57.11 - - - - ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก 30 - -
4802.57.19 - - - - อื่น ๆ 30 - -
4802.57.90 - - - อื่น ๆ 30 - -
4802.58 - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร
- - - กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซี รวมถึง ที่มีลายน้ำ ที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลาย อย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิว แบบแอนทีคเวลลัม หรือที่มีลายเป็นจุด
4802.58.21 - - - - เป็นม้วนมีความกว้าง 15 เซนติเมตร หรือน้อยกว่า หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่มีด้านหนึ่งยาว 36 เซนติเมตรหรือน้อยกว่า และอีกด้านหนึ่งยาว 15 เซนติเมตร หรือน้อยกว่า เมื่อคลี่ออก 30 - -
4802.58.29 - - - - อื่น ๆ 30 - -
4802.58.90 - - - อื่น ๆ 30 - -
- กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งมีเส้นใย ที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก ของปริมาณเส้นใยทั้งหมด
4802.61 - - เป็นม้วน
4802.61.30 - - - กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซี รวมถึง ที่มีลายน้ำ ที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลาย อย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิว แบบแอนทีคเวลลัม หรือที่มีลายเป็นจุด 30 - -
4802.61.40 - - - กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับ ทำกระดาษเคลือบอะลูมิเนียม 30 - -
4802.61.90 - - - อื่น ๆ 30 - -
4802.62 - - เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก
4802.62.10 - - - กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซี รวมถึง ที่มีลายน้ำ ที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลาย อย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิว แบบแอนทีคเวลลัม หรือที่มีลายเป็นจุด เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่มีด้านหนึ่งยาว 36 เซนติเมตรหรือน้อยกว่า และอีกด้านหนึ่งยาว 15 เซนติเมตร หรือน้อยกว่า เมื่อคลี่ออก 30 - -
4802.62.20 - - - กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซี รวมถึง ที่มีลายน้ำ ที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลาย อย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิว แบบแอนทีคเวลลัม หรือที่มีลายเป็นจุด อื่น ๆ 30 - -
4802.62.90 - - - อื่น ๆ 30 - -
4802.69.00 - - อื่น ๆ 30 - -
4803.00 กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษชำระ หรือกระดาษเช็ดหน้า ทำกระดาษเช็ดมือ หรือกระดาษเช็ดปาก และทำกระดาษที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อการอนามัย เซลลูโลสแวดดิ้งและแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส จะทำให้ย่น ทำเป็นลอนหรือเป็นจีบ ทำลายดุน ปรุรู แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือพิมพ์ หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น
4803.00.30 - ทำด้วยเซลลูโลสแวดดิ้งหรือแผ่นเยื่อ ของเส้นใยเซลลูโลส 35 - -
4803.00.90 - อื่น ๆ 35 - -
48.04 กระดาษคราฟต์ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วน หรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษ ตามประเภท 48.02 หรือ 48.03
- คราฟต์ไลเนอร์
4804.11.00 - - ไม่ได้ฟอก 35 - -
4804.19.00 - - อื่น ๆ 35 - -
- กระดาษแซคคราฟต์
4804.21 - - ไม่ได้ฟอก
4804.21.10 - - - ชนิดที่ใช้สำหรับการทำถุงซีเมนต์ 35 - -
4804.21.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
4804.29.00 - - อื่น ๆ 35 - -
- กระดาษคราฟต์อื่น ๆ หนัก 150 กรัม ต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า
4804.31 - - ไม่ได้ฟอก
4804.31.10 - - - กระดาษคราฟต์ที่เป็นฉนวน ชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า 35 - -
4804.31.30 - - - ที่มีความแข็งแรงเมื่อเปียก 40 กรัม ถึง 60 กรัม ชนิดที่ใช้ในการผลิต แถบยึดติดไม้อัดพลายวูด 35 - -
4804.31.40 - - - กระดาษที่ใช้สำหรับทำกระดาษทราย 35 - -
4804.31.50 - - - ชนิดที่ใช้สำหรับทำถุงปูนซีเมนต์ 35 - -
4804.31.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
4804.39 - - อื่น ๆ
4804.39.10 - - - ที่มีความแข็งแรงเมื่อเปียก 40 กรัม ถึง 60 กรัม ชนิดที่ใช้ในการผลิต แถบยึดติดไม้อัดพลายวูด 35 - -
4804.39.20 - - - กระดาษชนิดที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร 35 - -
4804.39.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
- กระดาษคราฟต์อื่น ๆ หนักเกิน 150 กรัม ต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัม ต่อตารางเมตร
4804.41 - - ไม่ได้ฟอก
4804.41.10 - - - กระดาษคราฟต์ที่เป็นฉนวน ชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า 35 - -
4804.41.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
4804.42.00 - - ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอและมีเส้นใยไม้ ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมี มากกว่าร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด 35 - -
4804.49 - - อื่น ๆ
4804.49.10 - - - กระดาษชนิดที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร 35 - -
4804.49.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
- กระดาษคราฟต์อื่น ๆ หนักตั้งแต่ 225 กรัม ต่อตารางเมตรขึ้นไป
4804.51 - - ไม่ได้ฟอก
4804.51.10 - - - กระดาษคราฟต์ที่เป็นฉนวน ชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า 35 - -
4804.51.20 - - - กระดาษแข็งอัด หนักตั้งแต่ 600 กรัม ต่อตารางเมตรขึ้นไป 35 - -
4804.51.30 - - - ที่มีความแข็งแรงเมื่อเปียก 40 กรัม ถึง 60 กรัม ชนิดที่ใช้ในการผลิต แถบยึดติดไม้อัดพลายวูด 35 - -
4804.51.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
4804.52.00 - - ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอและมีเส้นใยไม้ ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมี มากกว่าร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด 35 - -
4804.59.00 - - อื่น ๆ 35 - -
48.05 กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น ไม่ได้จัดทำ หรือผ่านกรรมวิธีมากไปกว่าที่ระบุไว้ ตามหมายเหตุ 3 ในตอนนี้
- กระดาษฟลูติ้ง
4805.11.00 - - กระดาษฟลูติ้งกึ่งเคมี 35 - -
4805.12 - - กระดาษฟลูติ้งทำด้วยฟาง
4805.12.10 - - - หนักมากกว่า 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร 35 - -
4805.12.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
4805.19 - - อื่น ๆ
4805.19.10 - - - หนักมากกว่า 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร 35 - -
4805.19.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
- เทสต์ไลเนอร์ (รีไซเคิลไลเนอร์บอร์ด)
4805.24.00 - - หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า 35 - -
4805.25 - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร
4805.25.10 - - - หนักน้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร 35 - -
4805.25.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
4805.30 - ซัลไฟต์แรปพิงเพเพอร์
4805.30.10 - - กระดาษสำหรับห่อกล่องไม้ขีด มีสี 35 - -
4805.30.90 - - อื่น ๆ 35 - -
4805.40.00 - กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษกรอง 35 - -
4805.50.00 - กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษสักหลาด 35 - -
- อื่น ๆ
4805.91 - - หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า
4805.91.10 - - - กระดาษชนิดที่ใช้เป็นแผ่นคั่นสำหรับ การบรรจุกระจกแผ่นเรียบ ที่มีส่วนผสม ของเรซินโดยน้ำหนักไม่เกินร้อยละ 0.6 35 - -
4805.91.20 - - - กระดาษชนิดที่ใช้ทำเครื่องไหว้เจ้า 35 - -
4805.91.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
4805.92 - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร
4805.92.10 - - - กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดหลายชั้น 35 - -
4805.92.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
4805.93 - - หนักตั้งแต่ 225 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
4805.93.10 - - - กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดหลายชั้น 35 - -
4805.93.20 - - - กระดาษซับ 35 - -
4805.93.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
48.06 พาร์ชเมนต์ที่ทำจากพืช กระดาษชนิดกันน้ำมัน กระดาษลอกลาย กระดาษแก้วและกระดาษมัน อื่น ๆ ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง เป็นม้วน หรือเป็นแผ่น
4806.10.00 - พาร์ชเมนต์ที่ทำจากพืช 35 - -
4806.20.00 - กระดาษชนิดกันน้ำมัน 35 - -
4806.30.00 - กระดาษลอกลาย 35 - -
4806.40.00 - กระดาษแก้ว และกระดาษมันอื่น ๆ ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง 35 - -
4807.00.00 กระดาษอัดและกระดาษแข็งอัด (ทำโดยการติดกระดาษหรือกระดาษแข็ง ที่เป็นแผ่นเรียบเข้าด้วยกันเป็นชั้นด้วยสารยึดติด) ไม่เคลือบผิวหรืออาบซึม จะเสริมข้างในให้แข็งแรง หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น 35 - -
48.08 กระดาษและกระดาษแข็ง ทำเป็นลูกฟูก (จะติดกับแผ่นเรียบ ด้วยสารยึดติด หรือไม่ก็ตาม) ทำให้ย่น ทำให้เป็นลอน หรือเป็นจีบ ทำลายดุนหรือปรุรู เป็นม้วน หรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษชนิดที่ระบุไว้ ในประเภท 48.03
4808.10.00 - กระดาษและกระดาษแข็ง ทำเป็นลูกฟูก จะปรุรูหรือไม่ก็ตาม 35 - -
4808.40.00 - กระดาษคราฟต์ ทำให้ย่น หรือทำให้เป็นลอน หรือเป็นจีบ จะทำลายดุนหรือปรุรูหรือไม่ก็ตาม 35 - -
4808.90 - อื่น ๆ
4808.90.20 - - กระดาษทำให้ย่น หรือทำให้เป็นลอนหรือเป็นจีบ 35 - -
4808.90.30 - - กระดาษทำลายดุน 35 - -
4808.90.90 - - อื่น ๆ 35 - -
48.09 กระดาษคาร์บอน กระดาษทำสำเนาในตัว และกระดาษอื่น ๆ ที่ใช้ทำสำเนาหรือ ใช้ถ่ายทอดต้นแบบ (รวมถึงกระดาษ ที่เคลือบหรืออาบซึมสำหรับใช้ทำกระดาษไข หรือแผ่นพิมพ์ออฟเซ็ต) จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น
4809.20.00 - กระดาษทำสำเนาในตัว 35 - -
4809.90 - อื่น ๆ
4809.90.10 - - กระดาษคาร์บอนและกระดาษทำสำเนา ที่คล้ายกัน 35 - -
4809.90.90 - - อื่น ๆ 35 - -
48.10 กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบด้านเดียว หรือสองด้านด้วยดินขาว (ไชน่าเคลย์) หรือด้วยสารอนินทรีย์อย่างอื่น จะมีสารยึด หรือไม่ก็ตามและไม่ได้เคลือบด้วยสิ่งอื่นอีก จะแต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือจะพิมพ์ด้วยหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม
- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับ เขียน พิมพ์ หรือ วัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก ไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกล หรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของ ปริมาณเส้นใยทั้งหมด
4810.13 - - เป็นม้วน
- - - ที่พิมพ์แล้ว ชนิดที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ ที่บันทึกได้ในตัว มีความกว้าง 150 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า
4810.13.11 - - - - กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึก คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องบันทึก ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มาตรอากาศหายใจ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง และการตรวจสอบทารกในครรภ์ 35 - -
4810.13.19 - - - - อื่น ๆ 35 - -
- - - อื่น ๆ
4810.13.91 - - - - ที่มีความกว้าง 150 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า 35 - -
4810.13.99 - - - - อื่น ๆ 35 - -
4810.14 - - เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก
- - - ที่พิมพ์แล้ว ชนิดที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ ที่บันทึกได้ในตัว ที่ไม่มีด้านใด ยาวเกิน 360 มิลลิเมตร
4810.14.11 - - - - กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึก คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องบันทึกด้วย คลื่นเสียงความถี่สูง มาตรอากาศหายใจ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง และการตรวจสอบทารกในครรภ์ 35 - -
4810.14.19 - - - - อื่น ๆ 35 - -
- - - อื่น ๆ
4810.14.91 - - - - ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร 35 - -
4810.14.99 - - - - อื่น ๆ 35 - -
4810.19 - - อื่น ๆ
- - - ที่พิมพ์แล้ว ชนิดที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ ที่บันทึกได้ในตัว ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก
4810.19.11 - - - - กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึก คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องบันทึก ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มาตรอากาศหายใจ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง และการตรวจสอบทารกในครรภ์ 35 - -
4810.19.19 - - - - อื่น ๆ 35 - -
- - - อื่น ๆ
4810.19.91 - - - - ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร 35 - -
4810.19.99 - - - - อื่น ๆ 35 - -
- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับ เขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก มีเส้นใยที่ได้โดยกรรมวิธีเชิงกล หรือกรรมวิธีเคมีเชิงกลเกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด
4810.22 - - กระดาษเคลือบน้ำหนักเบา
- - - ที่พิมพ์แล้ว ชนิดที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ ที่บันทึกได้ในตัว เป็นม้วน มีความกว้าง 150 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า หรือเป็นแผ่น ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก
4810.22.11 - - - - กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึก คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องบันทึก ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มาตรอากาศหายใจ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง และการตรวจสอบทารกในครรภ์ 35 - -
4810.22.19 - - - - อื่น ๆ 35 - -
- - - อื่น ๆ
4810.22.91 - - - - เป็นม้วนมีความกว้าง 150 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก 35 - -
4810.22.99 - - - - อื่น ๆ 35 - -
4810.29 - - อื่น ๆ
- - - ที่พิมพ์แล้ว ชนิดที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ ที่บันทึกได้ในตัว เป็นม้วน มีความกว้าง 150 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า หรือเป็นแผ่น ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก
4810.29.11 - - - - กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึก คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องบันทึก ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มาตรอากาศหายใจ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง และการตรวจสอบทารกในครรภ์ 35 - -
4810.29.19 - - - - อื่น ๆ 35 - -
- - - อื่น ๆ
4810.29.91 - - - - เป็นม้วนมีความกว้าง 150 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใด ยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก 35 - -
4810.29.99 - - - - อื่น ๆ 35 - -
- กระดาษคราฟต์ นอกจากชนิดที่ใช้สำหรับ เขียน พิมพ์ หรือ วัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก
4810.31 - - ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอ และมีเส้นใยไม้ ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด และหนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า
- - - เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก
4810.31.31 - - - - กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำ กระดาษเคลือบอะลูมิเนียม 35 - -
4810.31.39 - - - - อื่น ๆ 35 - -
- - - อื่น ๆ
4810.31.91 - - - - กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำ กระดาษเคลือบอะลูมิเนียม 35 - -
4810.31.99 - - - - อื่น ๆ 35 - -
4810.32 - - ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอ และมีเส้นใยไม้ ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด และหนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร
4810.32.30 - - - เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก 35 - -
4810.32.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
4810.39 - - อื่น ๆ
4810.39.30 - - - เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก 35 - -
4810.39.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
- กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ
4810.92 - - ชนิดหลายชั้น
4810.92.40 - - - เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก 35 - -
4810.92.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
4810.99 - - อื่น ๆ
4810.99.40 - - - เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก 35 - -
4810.99.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
48.11 กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ที่เคลือบ อาบซึม หุ้ม แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม นอกจากของชนิดที่ระบุไว้ในประเภท 48.03 48.09 หรือ 48.10
4811.10 - กระดาษและกระดาษแข็งที่มีทาร์ มีบิทูเมนหรือแอสฟัลต์
- - เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก
4811.10.21 - - - สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง 35 - -
4811.10.29 - - - อื่น ๆ 35 - -
- - อื่น ๆ
4811.10.91 - - - สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง 35 - -
4811.10.99 - - - อื่น ๆ 35 - -
- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่มีกัม หรือสารยึดติด
4811.41 - - ชนิดยึดติดได้ในตัว
4811.41.20 - - - เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก 35 - -
4811.41.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
4811.49 - - อื่น ๆ
4811.49.20 - - - เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก 35 - -
4811.49.90 - - - อื่น ๆ 35 - -
- กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึม หรือหุ้ม ด้วยพลาสติก (ไม่รวมถึงสารยึดติด)
4811.51 - - ที่ฟอกแล้ว หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร
- - - เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก
4811.51.31 - - - - สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง 35 - -
4811.51.39 - - - - อื่น ๆ 35 - -
- - - อื่น ๆ
4811.51.91 - - - - สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง 35 - -
4811.51.99 - - - - อื่น ๆ 35 - -
4811.59 - - อื่น ๆ
4811.59.20 - - - กระดาษและกระดาษแข็งหุ้มทั้งสองด้าน ด้วยแผ่นพลาสติกใสและบุภายใน ด้วยฟอยล์อลูมิเนียม ใช้สำหรับทำภาชนะ บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นของเหลว 35 - -
- - - เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก
4811.59.41 - - - - สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง 35 - -
4811.59.49 - - - - อื่น ๆ 35 - -
- - - อื่น ๆ
4811.59.91 - - - - สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง 35 - -
4811.59.99 - - - - อื่น ๆ 35 - -
4811.60 - กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึม หรือหุ้ม ด้วยไข ไขพาราฟิน สเตียรีน น้ำมัน หรือกลีเซอรอล
4811.60.20 - - เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก 35 - -
4811.60.90 - - อื่น ๆ 35 - -
4811.90 - กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส อื่น ๆ
- - เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก
4811.90.41 - - - สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง 35 - -
4811.90.49 - - - อื่น ๆ 35 - -
- - อื่น ๆ
4811.90.91 - - - สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง 35 - -
4811.90.99 - - - อื่น ๆ 35 - -
4812.00.00 แท่งกรองและแผ่นกรอง ทำด้วยเยื่อกระดาษ 15 - -
48.13 กระดาษมวนบุหรี่ จะตัดตามขนาด หรือทำเป็นเล่มเล็ก หรือเป็นหลอด หรือไม่ก็ตาม
4813.10.00 - เป็นเล่มเล็กหรือเป็นหลอด 60 - -
4813.20.00 - เป็นม้วน มีความกว้างไม่เกิน 5 เซนติเมตร 60 - -
4813.90 - อื่น ๆ
4813.90.10 - - ที่เคลือบแล้ว เป็นม้วน มีความกว้าง เกิน 5 เซนติเมตร 60 - -
4813.90.90 - - อื่น ๆ 60 - -
48.14 กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คล้ายกัน กระดาษโปร่งใสใช้ติดกระจก
4814.20.00 - กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คล้ายกัน ประกอบด้วยกระดาษที่เคลือบหรือหุ้มผิว ด้านหน้าด้วยชั้นของพลาสติก ที่ทำเป็นเม็ด ลายดุน แต่งสี พิมพ์ลวดลาย หรือตกแต่งด้วยวิธีอื่น 60 - -
4814.90.00 - อื่น ๆ 60 - -
48.16 กระดาษคาร์บอน กระดาษทำสำเนาในตัว และกระดาษอื่น ๆ ที่ใช้ทำสำเนาหรือใช้ถ่ายทอด ต้นแบบ (นอกจากกระดาษตามประเภท 48.09) กระดาษไขและแผ่นพิมพ์ออฟเซ็ต ทำด้วยกระดาษ จะบรรจุกล่องหรือไม่ก็ตาม
4816.20 - กระดาษทำสำเนาในตัว
4816.20.10 - - เป็นม้วน มีความกว้างเกิน 15 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 36 เซนติเมตร 40 - -
4816.20.90 - - อื่น ๆ 40 - -
4816.90 - อื่น ๆ
4816.90.10 - - กระดาษคาร์บอน 40 - -
4816.90.20 - - กระดาษทำสำเนาอื่น ๆ 40 - -
4816.90.30 - - แผ่นพิมพ์ออฟเซ็ต 40 - -
4816.90.40 - - กระดาษที่ใช้ถ่ายทอดต้นแบบด้วยความร้อน 40 - -
4816.90.90 - - อื่น ๆ 40 - -
48.17 ซองจดหมาย ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตรเขียนจดหมาย ทำด้วยกระดาษ หรือกระดาษแข็ง รวมทั้งกล่อง กระเป๋า ซอง และแฟ้ม ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง ที่มีกระดาษจำพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย
4817.10.00 - ซองจดหมาย 40 - -
4817.20.00 - ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตรเขียนจดหมาย 40 - -
4817.30.00 - กล่อง กระเป๋า ซอง และแฟ้ม ทำด้วยกระดาษ หรือกระดาษแข็ง มีกระดาษจำพวกเครื่องเขียน บรรจุอยู่ด้วย 40 - -
48.18 กระดาษชำระและกระดาษที่คล้ายกัน เซลลูโลสแวดดิ้ง หรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อการอนามัย เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 36 เซนติเมตร หรือตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งกระดาษเช็ดหน้า กระดาษทำความสะอาด กระดาษเช็ดมือ กระดาษปูโต๊ะ กระดาษเช็ดปาก กระดาษปูเตียง และของใช้ที่คล้ายกัน สำหรับใช้ตามบ้านเรือน ของใช้เพื่อการอนามัย หรือของใช้ในโรงพยาบาล เครื่องแต่งกาย และของใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ที่ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ เซลลูโลสแวดดิ้ง หรือทำด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส
4818.10.00 - กระดาษชำระ 40 - -
4818.20.00 - กระดาษเช็ดหน้า กระดาษทำความสะอาด และกระดาษเช็ดมือ 40 - -
4818.30 - กระดาษปูโต๊ะและกระดาษเช็ดปาก
4818.30.10 - - กระดาษปูโต๊ะ 40 - -
4818.30.20 - - กระดาษเช็ดปาก 40 - -
4818.50.00 - เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับ เครื่องแต่งกาย 40 - -
4818.90.00 - อื่น ๆ 40 - -
48.19 หีบ กล่อง ซอง ถุง และภาชนะบรรจุอื่น ๆ ทำด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง หรือทำด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส แฟ้มชนิดกล่อง ถาดใส่จดหมาย และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ร้านค้าหรือสถานที่ที่คล้ายกัน ทำด้วยกระดาษ หรือกระดาษแข็ง
4819.10.00 - หีบ กล่อง และซอง ทำด้วยกระดาษ และกระดาษแข็ง ชนิดลูกฟูก 40 - -
4819.20.00 - หีบ กล่อง และซอง ที่พับได้ ทำด้วยกระดาษ และกระดาษแข็ง ที่ไม่ใช่ชนิดลูกฟูก 40 - -
4819.30.00 - กระสอบและถุง ที่มีฐานกว้างตั้งแต่ 40 เซนติเมตรขึ้นไป 40 - -
4819.40.00 - กระสอบและถุงอื่น ๆ รวมถึงกรวย 40 - -
4819.50.00 - ภาชนะบรรจุอื่น ๆ รวมถึงซองใส่แผ่นเสียง 40 - -
4819.60.00 - แฟ้มชนิดกล่อง ถาดจดหมาย กล่องเก็บของ และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ร้านค้า หรือสถานที่ที่คล้ายกัน 40 - -
48.20 สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีก เขียนจดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจำ ไดอารี่และของที่คล้ายกัน สมุดแบบฝึกหัด กระดาษซับ ปกชนิดไบน์เดอร์ (สำหรับแผ่นปลิว หรืออย่างอื่น) ปกพับ แฟ้ม แบบพิมพ์ทางธุรกิจ ที่พับหลายทบ ชุดกระดาษที่มีกระดาษคาร์บอน แทรก และเครื่องเขียนอื่น ๆ ทำด้วยกระดาษ หรือกระดาษแข็ง อัลบั้มสำหรับของตัวอย่าง หรือการสะสม และปกหนังสือทำด้วยกระดาษ หรือกระดาษแข็ง
4820.10.00 - สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีก เขียนจดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจำ ไดอารี่ และของที่คล้ายกัน 40 - -
4820.20.00 - สมุดแบบฝึกหัด 40 - -
4820.30.00 - ปกชนิดไบน์เดอร์ (นอกจากปกหนังสือ) ปกพับและแฟ้ม 40 - -
4820.40.00 - แบบพิมพ์ทางธุรกิจที่พับหลายทบและชุดกระดาษ ที่มีกระดาษคาร์บอนแทรก 40 - -
4820.50.00 - อัลบั้มสำหรับของตัวอย่างหรือการสะสม 40 - -
4820.90.00 - อื่น ๆ 40 - -
48.21 ป้ายทุกชนิดทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม
4821.10 - พิมพ์แล้ว
4821.10.10 - - ป้ายชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณ รวมถึงของประดับกาย หรือของใช้ประจำตัวที่ปกติพกติดกระเป๋า กระเป๋าถือ หรือนำติดตัว 40 - -
4821.10.90 - - อื่น ๆ 40 - -
4821.90 - อื่น ๆ
4821.90.10 - - ป้ายชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณ รวมทั้งของประดับกาย หรือของใช้ประจำตัวที่ปกติพกติดกระเป๋า กระเป๋าถือ หรือนำติดตัว 40 - -
4821.90.90 - - อื่น ๆ 40 - -
48.22 กระสวย แกนม้วน กรวยม้วน และของรองรับ ที่คล้ายกัน ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง (จะปรุรูหรือทำให้แข็งหรือไม่ก็ตาม)
4822.10 - ชนิดที่ใช้สำหรับม้วนด้ายสิ่งทอ
4822.10.10 - - ของรองรับรูปทรงกรวย 40 - -
4822.10.90 - - อื่น ๆ 40 - -
4822.90 - อื่น ๆ
4822.90.10 - - ของรองรับรูปทรงกรวย 40 - -
4822.90.90 - - อื่น ๆ 40 - -
48.23 กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง และแผ่นเยื่อทำด้วยเส้นใยเซลลูโลสชนิดอื่น ๆ ที่ตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง ของอื่น ๆ ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง ทำด้วยเซลลูโลสแวดดิ้ง หรือแผ่นเยื่อ ของเส้นใยเซลลูโลส
4823.20 - กระดาษกรอง
4823.20.10 - - เป็นแถบ เป็นม้วน หรือเป็นแผ่น 40 - -
4823.20.90 - - อื่น ๆ 40 - -
4823.40 - ม้วน แผ่นบาง และแผ่นกลม ที่พิมพ์ขึ้น สำหรับใช้กับเครื่องอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว
- - สำหรับเครื่องอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า
4823.40.21 - - - กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึก คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 40 - -
4823.40.29 - - - อื่น ๆ 40 - -
4823.40.90 - - อื่น ๆ 40 - -
- ถาด ชาม จาน ถ้วยและของที่คล้ายกัน ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
4823.61.00 - - ทำด้วยไม้ไผ่ 40 - -
4823.69.00 - - อื่น ๆ 40 - -
4823.70.00 - ของที่ได้จากการหล่อหรือการอัด ทำด้วยเยื่อกระดาษ 40 - -
4823.90 - อื่น ๆ
4823.90.10 - - โครงรังไหมสำหรับตัวไหม 35 - -
4823.90.20 - - แผ่นรองโชว์ชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณ รวมทั้งของประดับกาย หรือของใช้ประจำตัวที่ปกติพกติดกระเป๋า กระเป๋าถือ หรือนำติดตัว 35 - -
4823.90.30 - - กระดาษแข็งแบบดายคัทที่เคลือบด้วย โพลิเอทิลีน ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิต ถ้วยกระดาษ 35 - -
4823.90.40 - - ชุดหลอดกระดาษชนิดที่ใช้สำหรับ การผลิตดอกไม้ไฟ 35 - -
- - กระดาษคราฟต์เป็นม้วนมีความกว้าง 209 มิลลิเมตร ชนิดที่ใช้เป็นกระดาษห่อ สำหรับแท่งไดนาไมต์
4823.90.51 - - - น้ำหนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า 35 - -
4823.90.59 - - - อื่น ๆ 35 - -
4823.90.60 - - แผ่นแบบเจาะสำหรับใช้กับเครื่องแจ็กการ์ด 35 - -
4823.90.70 - - พัดทั้งที่พับได้และพับไม่ได้ 35 - -
- - อื่น ๆ
4823.90.92 - - - เครื่องไหว้เจ้า 60 - -
4823.90.94 - - - เซลลูโลสแวดดิ้งและแผ่นเยื่อทำด้วย เส้นใยเซลลูโลส แต่งสีหรือทำเป็นลายหินอ่อน ทั่วทั้งแผ่น 60 - -
4823.90.95 - - - สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง 60 - -
4823.90.96 - - - อื่น ๆ ที่ตัดเป็นรูปทรงนอกจากสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส 60 - -
4823.90.99 - - - อื่น ๆ 60 - -
 
 
 
 
กลับ