พิกัดอัตราอากรขาเข้า
การค้นหาข้อมูล >> พิกัดอัตราศุลกากร >> พิกัดอัตราอากรขาเข้า

 
ตอนที่ 95
ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
หมายเหตุ

1.  ตอนนี้ไม่คลุมถึง 

   (ก)  เทียนไขประดับต้นคริสต์มาส (ประเภทที่ 34.06) 

   (ข)  ดอกไม้เพลิง หรือของจำพวกดอกไม้เพลิงอื่น ๆ ตามประเภทที่ 36.04 

   (ค)  ด้าย ใยยาวเดี่ยว ด้ายชนิดคอร์ดหรือเอ็น หรือของที่คล้ายกัน สำหรับใช้ในการตกเบ็ด ตัดให้ได้ขนาด

       ตามความยาวแต่ยังไม่ได้ทำเป็นสายเบ็ด ในตอนที่ 39 หรือประเภทที่ 42.06 หรือในหมวด 11 

   (ง)  ถุงใส่เครื่องกีฬา หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ ตามประเภทที่ 42.02 43.03 หรือ 43.04 

   (จ)  เครื่องแต่งกายสำหรับเล่นกีฬาหรือเครื่องแต่งกายแฟนซี ทำด้วยสิ่งทอ ในตอนที่ 61 หรือ 62 

   (ฉ)  ธง ธงราวหรือใบเรือ ทำด้วยสิ่งทอ สำหรับใช้กับเรือ เรือใบหรือเรือบก ในตอนที่ 63 

   (ช)  รองเท้ากีฬา (นอกจากรองเท้าสเก็ตที่มีใบสเก็ตน้ำแข็งหรือลูกล้อสเก็ตติดอยู่) ในตอนที่ 64 หรือ

       เครื่องสวมศีรษะสำหรับเล่นกีฬา ในตอนที่ 65 

   (ซ)  ไม้เท้า แส้ (วิป) แส้ม้าหรือของที่คล้ายกัน (ประเภทที่ 66.02) หรือส่วนประกอบของของดังกล่าว 

       (ประเภทที่ 66.03) 

   (ญ)  ลูกตาแก้วที่ยังไม่ได้ประกอบเข้ากับตุ๊กตาหรือของเล่นอื่น ๆ ตามประเภทที่ 70.18 

   (ด)  ส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปตามที่นิยามไว้ในหมายเหตุ 2 ของหมวด 15 ทำด้วยโลหะสามัญ 

       (หมวด 15) หรือของที่คล้ายกัน ทำด้วยพลาสติก (ตอนที่ 39) 

   (ต)  ระฆัง ฆ้อง หรือของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 83.06 

   (ถ)  เครื่องสูบของเหลว (ประเภทที่ 84.13) เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือ

       ก๊าซหรือทำให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธิ์ (ประเภทที่ 84.21) มอเตอร์ไฟฟ้า (ประเภทที่ 85.01) 

       หม้อแปลงไฟฟ้า (ประเภทที่ 85.04) หรือเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล (ประเภทที่ 85.26) 

   (ท)  ยานบกที่ใช้ในการเล่นกีฬา (นอกจากเลื่อนชนิดบอบสเลจ์ ชนิดโทบอกแกนและของที่คล้ายกัน) 

       ในหมวด 17 

   (น)  รถจักรยานสองล้อสำหรับเด็ก (ประเภทที่ 87.12) 

   (บ)  เรือที่ใช้ในการเล่นกีฬา เช่น เรือพายและเรือกรรเชียงขนาดเล็ก (ตอนที่ 89) หรือสิ่งที่ใช้ในการ

       ขับเคลื่อน (ตอนที่ 44 สำหรับของดังกล่าวที่ทำด้วยไม้) 

   (ป)  แว่นตา แว่นตากันลมกันฝุ่น หรือของที่คล้ายกัน สำหรับการเล่นกีฬาหรือการเล่นเกมกลางแจ้ง 

       (ประเภทที่ 90.04)

   (ผ)  เครื่องเลียนเสียงสัตว์หรือนกหวีด (ประเภทที่ 92.08) 

   (ฝ)  อาวุธหรือของอื่น ๆ ในตอนที่ 93 

   (พ)  พวงมาลาไฟฟ้าทุกชนิด (ประเภทที่ 94.05) 

   (ฟ)  เอ็นแรกเก็ต เต็นท์หรือของอื่น ๆ สำหรับการพักแรม หรือถุงมือทุกชนิด (ให้จำแนกเข้าประเภท

       ตามวัตถุที่ใช้ทำ) 

2.  ตอนนี้รวมถึงของที่มีไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห์หรือ

   ทำขึ้นใหม่) โลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า เป็นเพียงองค์ประกอบย่อย 

3.  ภายใต้บังคับของหมายเหตุ 1 ข้างต้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือ 

   ส่วนใหญ่ใช้กับของในตอนนี้ให้จำแนกเข้าประเภทของของนั้น

4.  ประเภทที่ 95.03 ไม่คลุมถึงของที่เมื่อพิจารณาจากการออกแบบ รูปทรงหรือวัตถุที่ใช้ทำ บ่งชี้ได้ว่า

   เจตนาทำขึ้นเฉพาะสำหรับสัตว์ เช่น "ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง" (ให้จำแนกเข้าประเภทที่เหมาะสม

   กับของนั้น)
 
 
ประเภท รายการ อัตราอากร
ตามราคาร้อยละ ตามสภาพ
หน่วย หน่วยละบาท
95.01 ของเด็กเล่นที่มีล้อซึ่งออกแบบเพื่อให้เด็กขับขี่ (เช่น รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ) รวมทั้งรถเข็นสำหรับตุ๊กตา
9501.00 ของเด็กเล่นที่มีล้อซึ่งออกแบบเพื่อให้เด็กขับขี่ (เช่น รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ) รวมทั้งรถเข็นสำหรับตุ๊กตา 80 - -
95.02 ตุ๊กตารูปคน
9502.10 - ตุ๊กตา จะแต่งตัวหรือไม่ก็ตาม 80 - -
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
9502.91 - - เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว รองเท้าและ เครื่องสวมศีรษะ 80 - -
9502.99 - - อื่น ๆ 80 - -
95.03 ของเล่นอื่นๆ หุ่นจำลองย่อขนาด ("มาตราส่วน") และหุ่นจำลองที่คล้ายกันเพื่อนันทนาการ จะเคลื่อนไหวได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งของเล่นสำหรับฝึกสมองทุกชนิด
9503.10 - รถไฟไฟฟ้า รวมถึงทางรถไฟ สัญญาณและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของของดังกล่าว 80 - -
9503.20 - ชุดสำหรับนำมาประกอบเป็นหุ่นจำลองย่อขนาด ("มาตราส่วน") จะเป็นหุ่นจำลองที่เคลื่อนไหวได้หรือไม่ก็ตาม ไม่รวมถึงของ ตามประเภทย่อยที่ 9503.10 80 - -
9503.30 - ชุดของเล่นประกอบ (คอนสตรักชันเซ็ต) และของเล่นประกอบ (คอนสตรักชันแนลทอย) อื่น ๆ 80 - -
- ของเล่นรูปสัตว์ หรือรูปประดิษฐ์ที่ไม่ใช่คน
9503.41 - - ยัดไส้ 80 - -
9503.49 - - อื่น ๆ 80 - -
9503.50 - เครื่องดนตรีที่เป็นของเล่น 80 - -
9503.60 - ของเล่นสำหรับฝึกสมอง 80 - -
9503.70 - ของเล่นอื่น ๆ จัดทำขึ้นเป็นชุด 80 - -
9503.80 - ของเล่นและหุ่นจำลองอื่น ๆ ที่มีมอเตอร์ประกอบร่วมอยู่ด้วย 80 - -
9503.90 - อื่น ๆ 80 - -
95.04 ของสำหรับใช้เล่นเกมในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บนโต๊ะ หรือในห้องรวมถึงพินเทเบิล บิลเลียด โต๊ะพิเศษสำหรับเล่นการพนันและเครื่องอุปกรณ์โบลิ่งอัตโนมัติ
9504.10 - วิดีโอเกมชนิดที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ 40 - -
- ของและอุปกรณ์ประกอบสำหรับบิลเลียด
9504.201 - - - โต๊ะบิลเลียด - กิโลกรัม 10.00
9504.209 - - - อื่น ๆ 40 - -
9504.30 - ของเล่นเกมอื่นๆ ที่ทำงานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร (เงินตรา) หรือของที่คล้ายกัน นอกจากเครื่องอุปกรณ์โบลิ่ง 40 - -
9504.40 - ไพ่ - กิโลกรัม 70.00
- อื่น ๆ
9504.901 - - - โต๊ะที่ใช้เล่นเกม - กิโลกรัม 10.00
9504.909 - - - อื่น ๆ 40 - -
95.05 ของที่ใช้ในงานเทศกาล งานรื่นเริงหรืองานบันเทิงอื่น ๆ รวมถึงของที่ใช้ในการแสดงกลและการแสดงชวนหัว
9505.10 - ของสำหรับใช้ในเทศกาลคริสต์มาส 40 - -
9505.90 - อื่น ๆ 40 - -
95.06 ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายทั่วไป การเล่นยิมนาสติก กรีฑาและกีฬาอื่นๆ (รวมถึงเทเบิลเทนนิส) หรือเกมกลางแจ้ง ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ รวมทั้งสระว่ายน้ำ และสระเล่นเรือ
- รองเท้าสกีหิมะ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับเล่นสกีหิมะ
9506.11 - - รองเท้าสกี 10 - -
9506.12 - - เครื่องยึดรองเท้าสกี 10 - -
9506.19 - - อื่น ๆ 10 - -
- รองเท้าสกีน้ำ กระดานโต้คลื่น กระดานโต้คลื่นชนิดมีใบ และ เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับเล่นกีฬาทางน้ำ
9506.21 - - กระดานโต้คลื่นชนิดมีใบ 10 - -
9506.29 - - อื่น ๆ 10 - -
- ไม้ตีกอล์ฟ และอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับเล่นกอล์ฟ
9506.31 - - ไม้ตีกอล์ฟครบชุด 10 - -
9506.32 - - ลูกกอล์ฟ 50 ลูก 5.00
9506.39 - - อื่น ๆ 10 - -
- ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการเล่นเทเบิลเทนนิส
9506.401 - - - โต๊ะ - กิโลกรัม 10.00
9506.409 - - - อื่น ๆ 40 - -
- ไม้เทนนิส ไม้แบดมินตัน หรือแรกเก็ตที่คล้ายกัน จะขึงเอ็น หรือไม่ก็ตาม
9506.51 - - ไม้เทนนิส จะขึงเอ็นหรือไม่ก็ตาม 10 - -
9506.59 - - อื่น ๆ 10 - -
- ลูกบอลล์ นอกจากลูกกอล์ฟและลูกเทเบิลเทนนิส
9506.61 - - ลูกเทนนิส 10 - -
9506.62 - - ชนิดพองลมได้ 10 - -
9506.69 - - อื่น ๆ 10 - -
9506.70 - สเก็ตน้ำเข็ง และสเก็ตลูกล้อ รวมถึงรองเท้าสเก็ตที่มีสเก็ตติดอยู่ 10 - -
- อื่น ๆ
9506.91 - - ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายทั่วไป การเล่นยิมนาสติก หรือกรีฑา 10 - -
9506.99 - - อื่น ๆ 10 - -
95.07 คันเบ็ด เบ็ดและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับตกเบ็ด สวิงจับปลา สวิงจับผีเสื้อและสวิงที่คล้ายกัน รวมทั้งนกเทียมสำหรับล่อนก (นอกจากของตามประเภทที่ 92.08 หรือ 97.05) และของจำเป็นที่คล้ายกันสำหรับล่าสัตว์หรือยิงสัตว์
9507.10 - คันเบ็ด 40 - -
9507.20 - เบ็ดจะผูกกับสายนำหรือไม่ก็ตาม 5 - -
9507.30 - รอกม้วนสายเบ็ด 40 - -
9507.90 - อื่น ๆ 40 - -
95.08 ม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า และเครื่องเล่นอื่น ๆ ในสวนสนุกรวมทั้งของและสัตว์ที่ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร่ การแสดงสัตว์เร่ และการแสดงละครเร่
9508.10 - ของและสัตว์ที่ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร่ และการแสดงสัตว์เร่ 40 - -
9508.90 - อื่น ๆ 40 - -